Regulamin

Regulamin Programu Partnerskiego firmy VIDI Centrum Rozwoju Kadr

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiającym oraz koordynatorem programu partnerskiego zlokalizowanego pod adresem internetowym http://www.pp.superszkolenia.pl jest firma VIDI Centrum Rozwoju Kadr(zwana dalej Zamawiającym) z siedzibą ul. Opolska paw. 723; 44-335 Jastrzębie – Zdrój

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z innymi dokumentami, które się do niego odwołują w sposób bezpośrednio lub pośredni stanowią zbiór praw i obowiązków, które istnieją pomiędzy Partnerem programu partnerskiego a Zamawiającym.

3. Każda osoba, która chce zostać Partner musi zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności. Nabycie miana Partnera oznacza całkowitą akceptację postanowień zawartych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w wyżej wymienionych dokumentach prowadzi do utraty statutu Partnera oraz rozwiązanie umowy pomiędzy Partner a Zamawiającym.

4. Udział w Programie Partnerskim jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny. Każda osoba może w dowolnym momencie zrezygnować ze współpracy wysyłając odpowiednią informację Zamawiającemu oraz likwidując konto partnerskie.

 

§ 2 IDEA ORAZ CEL PROGRAMU PARTNERSKIEGO

1. Celem programu jest nawiązanie współpracy pomiędzy Zamawiającym, a osobami fizycznymi oraz podmiotami prawnymi, które nabywając status Partnera będą pośredniczyć w sprzedaży produktów Zamawiającego otrzymując prowizję za sprzedaż, która była efektem ich pośrednictwa oraz działań promocyjnych.

2. Cała idea programu zakłada długookresową współpracę pomiędzy Zamawiającym i Partnerem, który dzięki werbowaniu nowych klientów dla VIDI Centrum Rozwoju Kadr otrzymuje prowizję od poleconych i sprzedanych szkoleń.

 

§ 3 STATUS PARTNERA

1. Status Partnera mogą nabyć osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące rezydentami. Partner musi mieć ukończony 18 rok życia lub może mieć powyżej 16 - wówczas wymagana jest zgoda prawnych opiekunów dziecka wyrażona na piśmie i przesłana na adres siedziby Zamawiającego.

2. O status Partnera mogą ubiegać się również przedsiębiorcy, instytucje oraz inne podmioty gospodarcze.

3. Chcąc przystąpić do programu partnerskiego należy dokonać rejestracji w Programie Partnerskim poprzez wypełnienie formularza, do którego odnośnik o nazwie „rejestracja” można znaleźć pod adresem http://www.pp.superszkolenia.pl

4. Formularz rejestracyjny powinien być wypełniony zgodnie z prawdą - używając rzeczywistych danych opisujących osobę Partnera. W razie jakiejkolwiek zmiany w danych podawanych w trakcie rejestracji, Partner powinien w terminie 21 uaktualnić odpowiednie informacje w panelu Programu Partnerskiego. Brak zaktualizowania istotnych danych w skrajnym przypadku może skutkować brakiem wydania Partnerowi korzyści wynikających z aktywnego udziału w Programie.

5. Zamawiający może zwrócić się z prośbą do Partnera o podanie dodatkowych danych nieujętych przez formularz zgłoszeniowy. Zamawiający może również poprosić Partnera o wydanie dodatkowych oświadczeń czy też dokumentów, które mogą być konieczne do podjęcia współpracy na linii Zamawiający – Partner.

6. Osoba kandydująca do nabycia statutu Partnera staje się nim w momencie otrzymania wiadomości potwierdzającej ten fakt od Zamawiającego.

7. Zamawiający może nie podjąć współpracy z wybranym Partnerem, który zarejestrował się przez formularz rejestracyjny bez podawania przyczyn. Partner zostanie poinformowany o takim fakcie.

8. Osoba posiadając status Partnera w ramach obowiązującego w Polsce prawa powinna zawrzeć z zamawiającym umowę pisemną. Jej treść Partner może ściągnąć ze strony http://www.pp.superszkolenia.pl Obowiązkiem Partnera jest jej ściągnięcie, przeczytanie, wypełnienie za pomocą prawdziwych danych oraz przesłanie dwóch podpisanych egzemplarzy na adres siedziby Zamawiającego. Jeden egzemplarz podpisany przez Zamawiającego zostanie odesłany na adres Partnera.

9. Każda osoba kandydująca do zostania Partnerem wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podawanych na etapie rejestracji w Programie Partnerskim oraz na dalszych etapach weryfikacji oraz uzupełniania danych.

10. W razie rozbudowy Programu Partnerskiego od strony programistycznej dane osobowe Partnerów mogą zostać przekazane do współpracujących w Zamawiającym firmom, które są odpowiedzialne lub będą odpowiedzialne za unowocześnienie Programu Partnerskiego.

11. Każda osoba otrzymująca status Partnera zgadza się na otrzymywanie od Zamawiającego na podany adres e-mail informacji ogólnych oraz handlowych o tematyce związanej Programem Partnerskim oraz działalnością i produktami Zamawiającego.

12. Każdy Partner dzięki panelowi Programu Partnerskiemu ma prawo do wglądu oraz edycji danych osobowych podawanych w trakcie rejestracji, które są przetwarzane przez Zamawiającego.

13. Usunięcie danych osobowych z panelu czy też wysłanie żądania usunięcia danych osobowych niezbędnych do dalszej współpracy skutkuje jej zakończeniem z inicjatywy Partnera.

 

§ 4 FUNKCJONOWANIE PP - INFORMACJE

1. Zadaniem każdego Partnera jest zwiększenie sprzedaży produktów Zamawiającego. Partner otrzymuje prowizję od wzrostu sprzedaży, który został przypisany jego działalności.

2. Warunkiem koniecznym uznania osoby dokonującej zakupu produktu Zamawiającego, jako osobę poleconą przez konkretnego Partnera jest fakt wejścia osoby dokonującej zakupu na stronę Zamawiającego przez specjalne hiperłącze (link, odnośnik), które jest oryginalne i przypisane do każdego Partnera osobno. Fakt ten stanowi podstawę do obliczania prowizji od sprzedaży dla Partnera. Hiperłącze to jest widoczne w panelu Partnera, może ono przybrać formę tekstową lub może to być baner internetowy, który jednocześnie pełni funkcję hiperłącza.

3. Wyżej wymienione hiperłącze nie może być udostępniane przez Partnerów osobom trzecim. Wszelkie prawa autorskie do znaku firmowego i grafiki zachowuje Zleceniodawca.

4. Hiperłącze może zostać zamieszczane na stronach zgodnych z polskim prawem. Hiperłącze nie może zostać zamieszczone na stronach uznawanych za moralnie naganne, łamiących prawa innych osób, będących kopiami innych stron, zawierających jedynie treści z kanałów RSS, służących jako zaplecze pozycjonerskie, oraz wszystkich innych których tematyka pozwala na zamieszczenie hiperłącza lecz w swojej treści posiadają pojedyncze hiperłącza do stron uznawanych za moralnie naganne czy też łamiące polskie prawo.

5. Stron www, na których mogą być hiperłącza Partnerskie może być wiele jednakże Partner ma obowiązek wskazać te witryny, na których zamierza docelowo umieścić link.

6. Niedozwolone z Programie Partnerskim jest stosowanie następujących technik:

a) Używanie hiperłącz niewidocznych w dla Partnerów, które są aktywowane nie poprzez kliknięcie wywołane zainteresowanie potencjalnej Klienta, lecz w sposób automatyczny.

b) Wymuszanie na użytkownikach własnego serwisu klikanie w hiperłącze zabraniając im np. dostępu do części serwisu w przypadku, gdy tego nie zrobią

c) Masowe wysyłanie Spamu do osób, które nie są zainteresowane taką informacją.

d) Podszywanie się pod firmę VIDI Centrum Rozwoju Kadr w różnego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, informacjach na stronach www, czy też kontaktach telefonicznych lub osobistych.

e) Używanie przekierowań, które automatycznie po wejściu na daną domenę nie pokazują jej treści a przekierowują i otwierają użytkownikowi stronę firmową VIDI Centrum Rozwoju Kadr

f) Używanie funkcji, która automatycznie podczas wejścia na stronę a także wyjścia ze strony Partnera otwiera w innym oknie przeglądarki internetowej stronę firmową VIDI Centrum Rozwoju Kadr

g) Umieszczanie stron Partnerskich w systemach, automatycznie generujących ruch na stronach www poprzez automatyczne wyświetlanie w przeglądarce witryn internetowych przez kilka sekund po czym następuje automatyczna zmiana wyświetlanej strony.

7. Wejście potencjalnego Klienta na stronę VIDI Centrum Rozwoju Kadr powinno być potwierdzone świadomym oraz celowym kliknięciem w polecające hiperłącze. Przekierowanie nie może być wykonane niezgodnie z wolą internauty.

8. W momencie, gdy dana osoba wchodzi na stronę firmową Zamawiającego przez link Partnera następuje zapisanie tzw. pliku „cookie” w na dysku tej osoby. „Cookie” pozwala na identyfikację danej osoby, jako poleconej przez konkretnego klienta. Z powodów oczywistych w jednym momencie dana osoba może być przypisana tylko i wyłącznie jednej osobie stąd, gdy ta sama osoba wchodzi na stronę firmową Zamawiającego używając hiperłącza innego Partnera - stary plik cookie zostaje nadpisany nowym plikiem.

9. Partnerowi zostaje naliczona prowizja wtedy, gdy w chwili składania zamówienia na dysku twardym osoby, która je składa jest zapisany plik cookie polecający właśnie jego danego Partnera.

10. Z uwagi na opisane wyżej uwarunkowania techniczne, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za różnorodność i niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Partnerów jak i potencjalnych Klientów wchodzących na stronę firmową stronę VIDI Centrum Rozwoju Kadr

 

§ 5 ZASADY WYNAGRADZANIA PARTNERÓW

Prowizja za polecenie Klienta jest ustalona w panelu Partnera indywidualnie od ceny netto zapłaconej przez Klienta Partnera.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZASTRZEŻENIA

Regulamin może ulec zmianie bez powiadamiania pisemnego. Zawsze aktualny i obowiązujący regulamin znajduje się na stronie firmowej http://www.pp.superszkolenia.pl działa etycznie, z nastawieniem na obopólne dobro i długofalową współpracę. Wszelkie uwagi i sugestie będą przyjmowane i szczegółowo analizowane.